Privacyverklaring


Wij respecteren je privacy

Atlas Reizen is een BVBA met maatschappelijke zetel te Stationsstraat 52 in 8790 Waregem en is aangesloten bij de Vereniging voor Vlaamse Reisbureaus en bij Selectair.  

Het aanspreekpunt voor al jouw vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij Atlas Reizen is Co-Manager Mevr. Aline Temmerman-Uyttenbroeck – aline@atlasreizen.be.

Je kan ons natuurlijk ook contacteren op het algemeen emailadres privacy@atlasreizen.be of telefonisch op het nummer 056/60.58.58.

 Atlas Reizen en onderliggende divisies Brilliant Ideas en Art Travel verwerken in het kader van hun activiteiten persoonsgegevens van natuurlijke personen en dit kan gaan om natuurlijke personen die (een potentiële) klant zijn van ons reiskantoor, contactpersonen bij touroperators, hotelketens, luchtvaartmaatschappijen, personeelsleden enz.

 Atlas Reizen, Brilliant Ideas en Art Travel hanteren een strikt privacybeleid in overeenstemming met de GDPR verordening.

 Welke persoonsgevens verwerken wij?

 Atlas Reizen, Brilliant Ideas en Art Travel verwerken de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van reis- of andere overeenkomsten die met Atlas Reizen of een van onze divisies worden gesloten en verwerkt, ook die gegevens die nodig zijn opdat wij onze commerciële activiteiten kunnen uitoefenen.

Het kan bv. gaan om je naam, voornaam en contactgegevens, maar ook om je taalkeuze, je ondernemings- of BTW-nummer, je bankrekeningnummer, kredietkaartnummer, paspoortgegevens, emailadres. Maar ook de communicatie die je met Atlas Reizen voert als huidige of potentiële klant. Atlas Reizen verwerkt weinig gevoelige persoonsgegevens in de zin van de GDPR.

 Klanten zijn in het kader van reizen doorgaans verplicht om bepaalde (contact)gegevens aan Atlas Reizen mee te delen en daaronder kunnen dan wel bepaalde gevoelige gegevens zijn, zoals voor de reis relevante medische gegevens of speciale wensen (in verband met dieet, religie of beperkingen). De Klant zal voor deze strikt noodzakelijke verwerking dan haar uitdrukkelijke toestemming geven door aanvaarding van de algemene en bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op de reisovereenkomst. Andere persoonsgegevens zijn misschien niet verplicht maar als je die niet meedeelt, kan dit de uitvoering van je reisovereenkomst wel ernstig vertragen of schaden.

 Wanneer er wordt ingeschreven op de nieuwsbrief, dan ontvangt de betrokken persoon op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief op het aangegeven emailadres. Atlas Reizen gebruikt dit emailadres enkel voor de diensten waarop er werd ingeschreven. Uiteraard kan er op eender welk ogenblik worden uitgeschreven via de link onderaan elke nieuwsbrief of door een vraag daartoe via email op het emailadres info@atlasreizen.be of privacy@atlasreizen.be.

Juridische grondslag en doeleinden van de verwerking

 De verwerking in het kader van voorgenomen of lopende overeenkomsten is meteen ook de belangrijkste juridische grondslag van de gegevensverwerking door Atlas Reizen, Brilliant Ideas en Art Travel. Indien nodig wordt jouw aanvullende, uitdrukkelijke en specifieke toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR gevraagd. Een gegeven toestemming kan in principe kosteloos en elektronisch weer worden ingetrokken, tenzij er natuurlijk een andere juridische grond voor de verwerking is.

 In dit verband merkt Atlas Reizen natuurlijk wel op dat wij jouw gegevens ook kunnen verwerken vanuit een ‘gerechtvaardigd belang’ voor de verwerking. Zo kunnen we je bv. inlichten over nieuwe, voor jou mogelijk interessante reizen of promoties indien je reeds lang bent ingeschreven op onze nieuwsbrief. Atlas Reizen zal dit, zoals in het verleden, natuurlijk steeds binnen redelijke grenzen doen en nooit op een agressieve of door jou niet-gewenste wijze.

 Bron van de persoonsgegevens

 Atlas Reizen, Brilliant Ideas en Art Travel verkrijgen de persoonsgegevens die ze verwerken, in de eerste plaats van de betrokken natuurlijke personen zelf (rechtstreeks dan wel via haar leden). Jouw verzekeringsbedrijf, hun tussenpersonen en medisch personeel kunnen ook informatie of gegevens over jou verstrekken vb. in een noodgeval of in het belang van andere klanten. We maken uiteraard nooit misbruik van deze gegevens en gebruiken ze alleen om jou beter te kunnen helpen.

 Duurtijd van de verwerking

 Atlas Reizen houdt de persoonsgegevens die ze verwerkt, niet langer bij dan nodig voor de doeleinden van de verwerking.

 In principe bewaart Atlas Reizen de persoonsgegevens niet langer dan 10 jaar te rekenen vanaf het einde van de (reis)overeenkomst die met Atlas Reizen werd gesloten dan wel vanaf het moment waarop de gegevens werden bekomen (dit rekening houdend met de verjaringstermijn van contractuele vorderingen). Indien noodzakelijk, vb. ingeval van een rechtsgeding, kan het zijn dat de persoonsgegevens natuurlijk langer bijgehouden moeten worden.

 De persoonsgegevens van haar personeelsleden houdt Atlas Reizen niet langer bij dan vijf jaar na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, tenzij ingeval van een rechtsgeding in welk geval de gegevens kunnen worden verwerkt tot maximaal drie jaar na de definitieve afhandeling daarvan.

 Eventuele gevoelige gegevens worden slechts bijgehouden voor de duur noodzakelijk voor de uitvoering van de reisovereenkomst tenzij ze op de ene of ander manier noodzakelijk bijgehouden moeten worden om te kunnen aantonen dat Atlas Reizen de reisovereenkomst correct heeft uitgevoerd.

 Atlas Reizen, Brilliant Ideas en Art Travel houden de persoonsgegevens die ze verwerken, maximaal up-to-date en wist of verbetert ze waar nodig.

 Veiligheid van de persoonsgegevens

 Atlas Reizen waarborgt de integriteit, de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, zowel technisch als organisatorisch. Atlas Reizen slaat belangrijke/gevoelige persoonsgegevens op eigen beveiligde servers of op beveiligde servers van derde partijen.

 Verwerking door / doorgifte aan externe partners

 Atlas Reizen verwerkt de persoonsgegevens in de eerste plaats zelf (zowel intern als extern voor informatie- en communicatiedoeleinden). Wij geven gegevens enkel door aan derden als dit noodzakelijk is om jouw reis te kunnen boeken of om de reis vlot te laten verlopen (zo moeten we bepaalde gegevens meedelen met de leveranciers van de reisarrangementen, zoals luchtvaartmaatschappijen, hotels en vervoerbedrijven). Alleen de strikt noodzakelijke gegevens worden natuurlijk meegedeeld. Atlas Reizen geeft persoonsgegevens ook nog door aan externe partners maar dit in de mate dat dit nodig is voor het vervullen van haar taak als koepelorganisatie. Atlas Reizen kan ook nog onderling gegevens delen als dit nodig is voor deze taak van Atlas Reizen.

 De doorgifte van persoonsgegevens aan buitenlandse partijen ook buiten de EU (zoals hotelketens, luchtvaartmaatschappijen, handling agents en andere serviceverleners) is in het kader van de uitvoering van reisovereenkomsten absoluut noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant en de klant geeft dan ook toestemming voor deze verwerking in de algemene of bijzondere voorwaarden van de reisovereenkomst. Ze is ook in het belang van de klanten.

 Als Atlas Reizen persoonsgegevens doorgeeft aan iemand buiten de EU die niet op een lijst met ‘veilige landen’ (in het kader van de GDPR) staat, dan zal ze hiervoor in de mate van het mogelijk de passende veiligheidswaarborgen afdwingen.

 Atlas Reizen ziet er maximaal op toe dat de externe partners die voor haar persoonsgegevens verwerken of die (mee) verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking, de bepalingen van de GDPR naleven. Daartoe wordt er gestreefd om zoveel mogelijk ‘verwerkingsovereenkomsten’ af te sluiten met de belangrijkste partners.

Jouw rechten onder de GDPR

Atlas Reizen waarborgt dat jij als betrokken natuurlijk persoon de rechten kan uitoefenen die de GDPR je verleent (informatie; inzage; kopie; verbetering; vergetelheid; beperking van en bezwaar tegen de verwerking; overdraagbaarheid van gegevens).

 Je kan je rechten kosteloos en elektronisch uitoefenen via de contactinformatie vermeld vooraan deze verklaring. Alleen bij overmatig belastende verzoeken, kan Atlas Reizen je een administratieve kostenvergoeding aanrekenen.

 Cookies

 Atlas Reizen en Brilliant Ideas maken op hun respectievelijke websites en aangifteportalen geen gebruik van cookies. Op de Art Travel website doen we dat wel.
Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.

Een klacht of vraag over jouw persoonsgegevens?

 Jouw aanspreekpunt bij Atlas Reizen en haar divisies Brilliant Ideas en Art Travel werd al meegedeeld. Heb je een klacht, dan kun je die ook indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit of GBA (www.privacycommission.be). Dat is de nieuwe naam voor de privacycommissie. Je kan ook steeds verhaal aantekenen bij de nationale rechtbanken.

 Versie van deze privacyverklaring

 Deze pagina werd het laatst geactualiseerd op 23 mei 2018

 


close
close